ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • លួសបន្លានៅក្នុងនិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មសំណង់

    ឥឡូវនេះឧស្សាហកម្មសំណង់មានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ អ្នកសាងសង់អាគារធំ ៗ មួយចំនួនកំពុងប្រើបច្ចេកទេសសាងសង់ថ្មីនៅក្នុងអគារខ្ពស់សិក្ខាសាលានិងកន្លែងផ្សេងទៀត។ ការប្រើប្រាស់សំណាញ់សំណង់ដែកលួសបន្លានិងសំណាញ់ផ្សេងៗទៀតដើម្បីជំនួសការចងដោយដៃនៃរនាំងត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងសំណង់ ...
    អាន​បន្ថែម